ឧបករណ៍ព្យាបាលប្រេងឆៅ

  • oil and gas mxied transportation

    ការដឹកប្រេងនិងឧស្ម័ន mxied

    ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការដឹកប្រេងនិងឧស្ម័នលាយបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានគេហៅថាអង្គភាពរំកិលឌីជីថលដែលត្រូវបានម៉ោនឬរំអិលរំអិល។ ការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងល្បាយឧស្ម័នអាចដឹងពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្ថានីយ៍កំដៅ - រាវនិងហ្គាសរាវរាវការបញ្ជាពីចម្ងាយនៃធុងបំបែកឧស្ម័នរាវធុងបំបែកប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ។ ល។ ស្ថានីយ៍ប្រេងកាតដែលអាចជ្រាបចូលបានទាប។