ការសាយភាយគ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់

  • Evaporation crystallization skid

    រអិលរញ្ជួយគ្រីស្តាល់ហួត

    ការអនុវត្តគ្រីស្តាល់ហួតនៅក្នុងការព្យាបាលទឹកសំណល់នៃរោងចក្រចម្រោះឧស្ម័នធម្មជាតិចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិភាគដោយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយដ្យាក្រាមដំណាក់កាលនៃ Na2SO4-NaCl-H2O ។ គ្រីស្តាល់ហួតមិនត្រឹមតែជាដំណើរការនៃការបំបែកអំបិលនិងទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចបញ្ចូលគ្នានូវលក្ខណៈរលាយនៃអំបិលសរីរាង្គនីមួយៗដើម្បីបំបែកអំបិលសរីរាង្គដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដោយបោះជំហានទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រីស្តាល់ហួត។