ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG
factory
fac05
workshop

ផលិតផល

01
02
03
04
05
06
07
08
09

តេស្តគុណភាព

fac13
fac14
FAT test
Pressure test 02
factory