មីនីអិលអេសអិល

  • Mini LNG

    មីនីអិលអេសអិល

    វាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រែហ្គាសតូចៗឧស្ម័នថ្មសែលឧស្ម័នហ្គាសមេតានជីវឧស្ម័ននិងអណ្តូងឧស្ម័នធម្មជាតិពីចម្ងាយ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវការឧបករណ៍ឡចំហាយឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបំពាក់ដោយរអិលខ្ពស់។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃការវិនិយោគខ្នាតតូចការចំណាយទាបការតំឡើងងាយស្រួលការផ្ទេរងាយស្រួលការកាន់កាប់ដីធ្លីតូចនិងការស្តារចំណាយរហ័ស។