ឡចំហាយឧស្ម័នធម្មជាតិ

  • Natural gas Liquefaction skid

    ឧស្ម័នធម្មជាតិ Liquefaction skid

    ឧស្ម័នធម្មជាតិ Liquefaction ដែលត្រូវបានគេហៅថា LNG ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរាវដោយធ្វើឱ្យត្រជាក់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្រោមសម្ពាធធម្មតាដល់ ១៦២ ℃។ ឡចំហាយឧស្ម័នធម្មជាតិអាចជួយសន្សំសំចៃកន្លែងផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូនបានយ៉ាងច្រើននិងមានគុណសម្បត្តិនៃតម្លៃកាឡូរីខ្ពស់ការសម្តែងខ្ពស់អំណោយផលដល់តុល្យភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិផ្ទុកនៅទីក្រុងផ្តល់អំណោយផលដល់ការការពារបរិស្ថានកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន។ ល។