អង្គភាពស្តារនីជីអិល

  • NGL recovery unit

    ឯកតាស្តារ NGL

    ការងើបឡើងវិញអ៊ីដ្រូកាបូនពន្លឺសំដៅទៅលើដំណើរការនៃការស្តាររាវនៃសមាសធាតុដែលធ្ងន់ជាងនៅក្នុងឧស្ម័នធម្មជាតិជាងមេតានឬអេតាណុល។ នៅលើដៃមួយវាមានគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណុចទឹកសន្សើមអ៊ីដ្រូកាបូននៃឧស្ម័នធម្មជាតិដើម្បីឈានដល់សន្ទស្សន៍គុណភាពនៃឧស្ម័នពាណិជ្ជកម្មនិងជៀសវាងលំហូរឧស្ម័នរាវពីរដំណាក់កាល។