ការព្យាបាលដោយឧស្ម័នកន្ទុយត្រី

  • Tail gas treatment skid

    ការព្យាបាលដោយប្រើហ្គាសកន្ទុយ

    ការព្យាបាលដោយប្រើហ្គាសកន្ទុយឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយកន្ទុយកន្ទុយនៃឧបករណ៍ស្តារស្ពាន់ធ័រក៏ដូចជាហ្គាសសំណល់នៃអាងស្ពាន់ធ័ររាវនិងឧស្ម័នសំណល់ TEG នៃឧបករណ៍ខះជាតិទឹកនៃឧបករណ៍ស្តារស្ពាន់ធ័រ។